கடல்
கடல் புறா பகுதி-2-1
கடல் புறா பகுதி-2-1
Pages : 266

Credit : 25

Description :


      கடல் புறா பகுதி-2-1 கடல்புறா மொத்தம் மூன்று பாகங்கள் இரண்டாம்பாகத்தில் முதல்பகுதியில் அடங்கியவற்றில் சில * காவலனை நோக்கி வந்த காவலன் * உருண்டது நான்கு, புரண்டது? * நிகழ்ச்சியின் புரட்சி * காதலுக்குப் பொய்யும் தேவை * மதி சொன்ன கதை * முடியாத விழா