அருள்விளக்க
அருள்விளக்க மாலை
அருள்விளக்க மாலை
Pages : 193

Credit : 30

Description :


      திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகள் அருளிய அருள்விளக்க மாலை கல்லா மனத்துக் கடைப்பட்ட நாயேனை வல்லாளன் தென்னன் பெருந்துறையான் பிச்சேற்றிக் கல்லைப் பிசைந்து கனியாக்கித் தன்கருணை வெள்ளத் தழுத்தி வினைகடிந்த வேதியனைத் தில்லை நகர்புக்குச் சிற்றம் பலம்மன்னும் ஒல்லை விடையானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.