குருதிப்புனல்!/
குருதிப்புனல்!
குருதிப்புனல்!
Pages : 224

Credit : 30

Description :


      குருதிப்புனல்! இவரது நாவல்களில் குருதிப்புனல் இவருக்குச் சாகித்ய அகாதெமி விருதைப் பெற்றுத்தந்த நாவலாகும்.