பாக்கியம்
பாக்கியம் ராமசாமி சிறுகதைகள் பகுதி 1-2
பாக்கியம் ராமசாமி சிறுகதைகள் பகுதி 1-2
Pages : 265

Credit : 30

Description :


      பாக்கியம் ராமசாமி சிறுகதைகள் பகுதி 1-2 இந்தபுத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * துப்பில்லா துப்பட்டி சாமி! * பட்டம் பதவி பெற! * சுண்டல் செய்த கிண்டல்! * நான் பார்த்த காபரே! * வாய்வா! தாய்வா!