குடும்பக்
குடும்பக் கதைகள்
குடும்பக் கதைகள்
Pages : 251

Credit : 25

Description :


      குடும்பக் கதைகள் இந்தபுத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * சாந்தி பிறந்த நாள் * அது இன்னொருத்தர் வீடு! * பம்பாயிலிருந்து வந்த பாப்பா * இருபது ரூபாய் தண்டம் * இதுவரை நிஜம், இனிமேல் பொய் * எமன்! எமன்!