ட்விஸ்ட்
ட்விஸ்ட் கதைகள்
ட்விஸ்ட் கதைகள்
Pages : 237

Credit : 30

Description :


      ட்விஸ்ட் கதைகள் இந்தபுத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * டி.வி.யில் உன்னைக் கண்டது முதல்.... * பிடி கற்கண்டும் துளி பன்னீரும் * டாக்டர் சொல்லி விட்டார் * ஆண்களே அப்படித்தான்! * நான் கல்யாணம் செய்து கொள்ளலாமா? * பக்கத்து சீட்டில்....