எப்படிக்
எப்படிக் கதை எழுதுவது
எப்படிக் கதை எழுதுவது
Pages : 342

Credit : 30

Description :


      எப்படிக் கதை எழுதுவது இப்புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * எப்படித்தான் கதை எழுதுகிறார்களோ? * குணசித்திரம் * குரங்குத்தனமான பழக்கம் * ஓர் எழுத்தாளரை வடிவமைத்தல் * சஸ்பென்ஸ் * சில எழுத்தாளர்களின் அனுபவங்கள்