நாலாயிர
நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்-1-2
நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்-1-2
Pages : 320

Credit : 35

Description :


      நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்-1-2 நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம் இதில் இரண்டாம் ஆயிரத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * திருமங்கை ஆழ்வார் * பெரிய திருமொழி * திருக்குறுந் தாண்டகம் * திருநெடுந் தாண்டகம்