ஸ்ரீ
ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ரம்
ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ரம்
Pages : 486

Credit : 80

Description :


      ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ரம் இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * பல ச்ருதி! * ஸமஸ்க்ருத எழுத்துக்களின் அகரவரிசையில் திருநாமங்களும் அவற்றின் எண்களும்! * ஸ்ரீவிஷ்ணுஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் மும்மத விளக்கம்! * மும்மத விளக்கம் இரண்டாம்பகுதி!