படைப்பு
படைப்பு சிருஷ்டி விஞ்ஞானம்
படைப்பு சிருஷ்டி விஞ்ஞானம்
Pages : 126

Credit : 30

Description :


      படைப்பு சிருஷ்டி விஞ்ஞானம் இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * படைப்பு அறிவின் வரலாறு! * வேதத்தின் படைப்புக் கதை! * சிருஷ்டிக்கு முன் இருந்தது என்ன! * விளங்காத மர்மங்கள்! * கும்பம் - சிருஷ்டி சம்பந்தம்!