கல்லூரி
கல்லூரி மாணவர்கள் எழுதிய சிறுகதைகள் பகுதி1
கல்லூரி மாணவர்கள் எழுதிய சிறுகதைகள் பகுதி1
Pages : 296

Credit : 40

Description :


      கல்லூரி மாணவர்கள் எழுதிய சிறுகதைகள் பகுதி1 இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * வாடாத பூ பெண்ணின் சக்தி! * ஒரு மகனின் பயணம்! * கதையும் கேட்டோம் கனியும் பெற்றோம்! * சுயநலவாதி! * பெண்ணாக பிறந்தது தவறா!