செவ்வைச்
செவ்வைச் சூடுவார் பாகவதம் -1-2
செவ்வைச் சூடுவார் பாகவதம் -1-2
Pages : 363

Credit : 35

Description :


      செவ்வைச் சூடுவார் பாகவதம் -1-2 செவ்வைச் சூடுவார் பாகவதம் மொத்தம் ஒன்பது கந்தம் ஆறாம் கந்தத்திலிருந்து ஒன்பதாம் கந்தம் அடங்கியவை * அசாமிளன் கதை * மனுக்களை உரைத்தல் * இளன் கதையுரைத்தல் * செய்யுள் முதன்மை