கமலா
கமலா டியர் கமலா
கமலா டியர் கமலா
Pages : 130

Credit : 30

Description :


      சிறுகதைகள் 1. பாடாதே கமலா 2. கமலா ஸ்வீட்ஸ் அண்டு ஸ்நாக்ஸ் 3. தொச்சு போட்ட சோப் 4. எழுத நினைத்தால் எழுதலாம் 5. ஜில்லு விட்ட காற்றாடி 6. தொச்சு பகவான் 7. ஸ்டார் டீ.வி. ஒழிக 8. தொச்சு ஷோ 9. மா௫தியும், ஜெயமா௫தியும் 10. கமலா கன்ஸ்ட்ரக்க்ஷன்ஸ் 11. கமலாவின் 'கண்மணி'''