ரொட்டி
ரொட்டி ஒலி
ரொட்டி ஒலி
Pages : 183

Credit : 35

Description :


      ரொட்டி ஒலி ரொட்டி ஒலி என்ற தலைப்பைப் பார்த்ததும், பழக்கதோஷத்தால் கைகுட்டையையும் ரிமோட்டையும்கையில் எடுத்துக்கொண்டு படிக்க ஆரம்பிக்காதீர்கள்காரணம், இத்தொகுதியில் உள்ள கதைகள் யாவும்நகைச்சுவைக் கதைகள்!