சத்தியப்பாதை/
சத்தியப்பாதை
சத்தியப்பாதை
Pages : 130

Credit : 35

Description :


      இத்தொகுப்பில் உள்ள சிறுகதைகள் அரிதாரம் பூசாத நடிகர்கள், பாசம் மிகவும் மோசம் எசகு பிசகாய் சில வார்த்தைகள் சத்தியப் பாதை விதி விலக்குகள் சைக்கிள் ராமசுப்பு போலி கௌரவம் கண்ணீர் அஞ்சலி சாதிகள் இருக்குதடி பாப்பா நல்ல தீர்ப்பு! ஒரு நாள் இரவு அன்புள்ள ஆசிரியருக்கு... தேடல், தேடல், தேடல்... துளிர் அவன் மாறிவிட்டான் மன்னிப்பு