இன்ப
இன்ப வாழ்க்கை
இன்ப வாழ்க்கை
Pages : 103

Credit : 35

Description :


      இன்ப வாழ்க்கை படிப்பையும், பரீட்சையையும் விட மிக அதிகமாகப்பொறுமையைச் சோதிக்கக் கூடியது இல்லற வாழ்கை.இல்லற வாழ்கையில் சோதனை மேல் சோதனையாகவரும் கோபத்தை அடக்கவும், அன்பு கனிந்த உண்மையைப்பேசவும் தெரிந்து கொண்டால் எத்தகைய நிலைமையையும்சமாளிக்க முடியும். ராஜாஜி