தமிழ்
தமிழ் சினிமா எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும்
தமிழ் சினிமா எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும்
Pages : 113

Credit : 30

Description :


      தமிழ் சினிமா எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும் சினிமா குறித்து ஜெ.பிஸ்மி எழுதிய இரண்டாவது புத்தகம். இந்நூல் விமர்சன நோக்கில் தமிழ் சினிமாவின் போக்கை படம் பிடித்துக் காட்டியிருக்கிறது. சினிமா ரசிகர்களுக்கும்,திரைப்படத் துறையில் சாதிக்கத் துடிப்பவர்களுக்கும் தமிழ் சினிமா குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்துகளின் நேர்த்தியான தொகுப்பு இந்நூல்.