இலக்கியங்களில்
இலக்கியங்களில் முருகன்
இலக்கியங்களில் முருகன்
Pages : 297

Credit : 30

Description :


      இப்புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * நாட்டுப்புறப் பாடல்களில் முருகன் * முருகனின் திருப்பெயர்கள் * முருகனின் அவதாரங்கள் * பங்குனி உத்தரம் * அருள்மிகு கந்தகோட்டம்