சோமதேவரின்
சோமதேவரின் உயில்
சோமதேவரின் உயில்
Pages : 232

Credit : 30

Description :


      சோமதேவரின் உயில் இந்த புத்தகத்தில் அடங்கிய ஏழு பெருங்கதைகள் 1. சோமதேவரின் உயில் 2. நாகராஜன் சபதம் 3. இன்பக் கண்ணீர் 4. தங்க விக்கிரகம் 5. அவளும் அவனும் 6. அருணஜடையின் ஆவி 7. சிரித்தாலும் கண்ணீர் வரும்