200
200 நோய்களுக்கு யூனானி மருத்துவம்
200 நோய்களுக்கு யூனானி மருத்துவம்
Pages : 194

Credit : 30

Description :


      200 நோய்களுக்கு யூனானி மருத்துவம் இந்தபுத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * யூனானி மருத்துவத்தின் வரலாறு * யூனானி வைத்தியத்தில் பின்பற்றும் முறைகள் * யூனானி மூலிகைகளின் மருத்துவ குணங்கள் * குண்டான உடலை ஒல்லியாக்கும் முள்ளங்கி விதைகள் * கருப்பை - வெள்ளைப்பாடு நோயைக் குணமாக்கும் சுக்கு லேகியம்