மகாபலிபுரம்-ஆங்கிலம்/
மகாபலிபுரம்-ஆங்கிலம்
மகாபலிபுரம்-ஆங்கிலம்
Pages : 116

Credit : 35

Description :


      மகாபலிபுரம் பற்றிய ஒரு அருமையான சுற்றுலா வழிகாட்டி(ஆங்கிலத்தில்) 'Mahabalipuram is a temple of art, created by the Pallava rulers. It is a virtual treasure-trove ofsculpture and architecture. The greatness of the place will be realised only by those who go there in personand enjoy its splendor.''''