ஒரு
ஒரு நகரமும் ஒரு கிராமமும்
ஒரு நகரமும் ஒரு கிராமமும்
Pages : 237

Credit : 35

Description :


       ஒரு நகரமும் ஒரு கிராமமும் கொங்குப் பகுதியில் சமூக மாற்றங்கள் இந்நூலில் தெரிவிக்கப்படடிருக்கும் சில நிகழ்ச்சிகளில் எங்கள் குடும்பத்தினரே நேரடியாகச் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களில் சிலர் செய்திருக்கிற சாதனைகளை வியப்புடனேயே பதிவு செய்திருக்கிறேன். அவற்றைக்கூட என்னால் முடிந்த அளவு புறப் பார்வையில் காட்டியுள்ளேன். எஸ். நீலகண்டன்