மூதாதையரைத்
மூதாதையரைத் தேடி...
மூதாதையரைத் தேடி...
Pages : 200

Credit : 35

Description :


      மூதாதையரைத் தேடி... அண்மைத் தரவுகளை உள்ளடக்கிய மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பு இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * மனிதர் என்ற விலங்கினம் * பூமியின் வரலாறு, கால நிர்ணயம் * கலாசார வளர்ச்சி * பனியுக ஆதிமனித இனங்கள் * ஆதிமனிதக் குடியேற்றங்கள்