போரின்
போரின் மறுபக்கம்
போரின் மறுபக்கம்
Pages : 237

Credit : 35

Description :


      போரின் மறுபக்கம் ஈழ அகதியின் துயர வரலாறு மனித வாழ்க்கையில் அடிப்படையானவை சரியாக அமையவில்லையானால் மனிதனுடைய எதிர்கால வாழ்க்கை துன்பத்திற்குள்ளாவதில் ஆச்சர்யப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை. இதில் விதிவிலக்காகச் சில மனிதர்கள் துன்பமில்லாமல் வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை வாழவே செய்கிறார்கள். தொ.பத்தினாதன்