சொக்கத்தங்கம்
சொக்கத்தங்கம் செம்புலிங்கம்
சொக்கத்தங்கம் செம்புலிங்கம்
Pages : 373

Credit : 45

Description :


      சொக்கத்தங்கம் செம்புலிங்கம் (சமூகம் சார் கொள்ளையனின் சாகஸ வாழ்க்கை) இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * இளமையில் செம்புலிங்கம் * இராமசாமியைக் கொலை செய்தல் * இரண்டாம் முறை சிறைப்பட்டுத் தப்புதல் * சமூகம் சார் கொள்ளையன் - செம்புலிங்கம்