நினைவில்
நினைவில் பதிந்த சுவடுகள்
நினைவில் பதிந்த சுவடுகள்
Pages : 212

Credit : 35

Description :


      நினைவில் பதிந்த சுவடுகள் இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * அற்புதம் நிறைந்த நாட்கள் * அக்கரையில் அபூர்வப் பெண்கள் * பலிகடாப் பெண்களின் யதார்த்த உலகம் * அம்மா வந்தாள் * தாழ்ந்தது தமிழ்ப் பண்பு