இழை
இழை இழையாய் இசைத்தமிழாய்
இழை இழையாய் இசைத்தமிழாய்
Pages : 178

Credit : 30

Description :


      இழை இழையாய் இசைத்தமிழாய் இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * இதயத்தின் முகவரி சொன்னவர் * ஆடலுடன் பாடல் * அமைதி ஆக்கத்தில் இசையின் பங்களிப்பு * இழை இழையாய் இசைத்தமிழாய் * சூஃபி தத்துவமும் இசையும்