அசோகமித்திரன்
அசோகமித்திரன் சிறுகதை மூன்றாம் தொகுதி
அசோகமித்திரன் சிறுகதை மூன்றாம் தொகுதி
Pages : 308

Credit : 30

Description :


      அசோகமித்திரன் சிறுகதை மூன்றாம் தொகுதி அசோகமித்திரன் சிறுகதைகள் மொத்தம் ஐந்து தொகுதிகள் மூன்றாம் தொகுதியில் அடங்கியவற்றில் சில * புதுப்பழக்கம் * அம்மாவைத் தேடி * சினிமாவுக்கு போன சென்ஸாரு * கண்ணும் காதும் * துரோகம் * பறவை வேட்டை