அசோகமித்திரனின்
அசோகமித்திரனின் சிறுகதை முதல் தொகுதி
அசோகமித்திரனின் சிறுகதை முதல் தொகுதி
Pages : 293

Credit : 30

Description :


      அசோகமித்திரனின் சிறுகதைகள் மொத்தம் ஐந்து தொகுதிகள் முதல் தொகுதியில் அடங்கியவற்றில் சில * நாடகத்தின் முடிவு * மூன்று ஜதை இருப்புப் பாதைகள் * இனி வேண்டியதில்லை * ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை * தப்ப முடியாது * குருவிக் கூடு