மைக்கேலேஞ்சலோ
மைக்கேலேஞ்சலோ மற்றும் லியனார்டோ டாவின்சி
மைக்கேலேஞ்சலோ மற்றும் லியனார்டோ டாவின்சி
Pages : 157

Credit : 30

Description :


      மைக்கேலேஞ்சலோ மற்றும் லியனார்டோ டாவின்சி மைக்கேலேஞ்சலோ இப்புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * மைக்கேலேஞ்சலோவின் கவிதைகள் * வாழ்க்கைக் குறிப்புகள் * கருப்பு - வெள்ளைப் படங்கள் * மைக்கேலேஞ்சலோவின் கடிதங்கள் லியனார்டோ டாவின்சி இப்புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * லியனார்டோ டாவின்சியின் பிறந்த காலம் * உருவப்படங்கள் * அந்திம உணவு * ரோமில் * ஸ்போர்ஸா நினைவுச்சின்னம்