பாரதியார்
பாரதியார் கவிதைகள் (பாகம் -1)
பாரதியார் கவிதைகள் (பாகம் -1)
Pages : 106

Credit : 0

Description :


      பாரதியார் கவிதைகள் (பாகம் -1) செந்தமிழ் நாடெனும் போதினிலே- இன்பத் தேன் வந்து பாயுது காதினிலே - எங்கள் தந்தையர் நாடென்ற பேச்சினிலே- ஒ௫ சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே