சமையல்
சமையல் களஞ்சியம்
சமையல் களஞ்சியம்
Pages : 209

Credit : 30

Description :


       சமையல் களஞ்சியம் இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * டிபன் வகைகள் * ரொட்டி வகைகள் * தால் - சாம்பார் வகைகள் * அசைவ வகைகள் * வத்தல் வகைகள் * இனிப்பு வகைகள்