சுவையான
சுவையான இனிப்புவகைகள்
சுவையான இனிப்புவகைகள்
Pages : 108

Credit : 30

Description :


      தாமுவின் சுவையான இனிப்புவகைகள் இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * கல்கண்டு வடை * இனிப்பு போளி * ஜாங்கிரி * பைனாப்பிள் கேக் * தேங்காய் கோவா லட்டு * பலா பழம் பாயாசம்