வெற்றி
வெற்றி நிச்சயம்
வெற்றி நிச்சயம்
Pages : 206

Credit : 35

Description :


      வெற்றி நிச்சயம் (தன்னம்பிக்கை - சுயமுன்னேற்ற நூல்) இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * கேள்விகளே சாவிகள் * இளைஞர்களிடம் இல்லாதமை! * கறுப்பு நண்பர்களே... காலரை உயர்த்துங்கள்! * தன்னம்பிக்கை என்பது சாராயம் அல்ல! * சாய்வதற்கு ஒரு தோள்...அவசியமா?