மருத்துவம்சட்டம்அறநெறி/
மருத்துவம்சட்டம்அறநெறி
மருத்துவம்சட்டம்அறநெறி
Pages : 229

Credit : 30

Description :


      மருத்துவம் - சட்டம் - அறநெறி இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * மருத்துவத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் * சட்டமும் மருத்துவமும் * மருத்துவமும் அறநெறியும் * ஆங்கில மருத்துவதின் உட்பகைவர்கள் * மனித உரிமைகளும், மருத்துவர்களும்