எங்கே
எங்கே என் கண்ணன்?
எங்கே என் கண்ணன்?
Pages : 216

Credit : 30

Description :


      எங்கே என் கண்ணன்? தங்களிடமே என்னை ஒளித்து வைத்துக் கொண்டு வெளியே தேடுவதே இந்த மனிதர்களுக்கு வாடிக்கையாகிவிட்டது! ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்