ருத்ர
ருத்ர வீணை பாகம் - 1
ருத்ர வீணை பாகம் - 1
Pages : 298

Credit : 35

Description :


      ருத்ரவீணை மொத்தம் மூன்று பாகங்கள் முதல் பாகத்தில் அடங்கியவை ருத்ரவீணை பாகம் - 1 'ருத்ரவீணை'''''' என்னும் பெயரில் உங்கள் கைகளில் தவழ்ந்துகொண்டிருக்கும் இந்த நாவல் எனது வித்தியாசமான முயற்சிகளில் ஒன்றாகும்.