சேகுவாரா
சேகுவாரா புரட்சி வளர்ச்சி வீழ்ச்சி
சேகுவாரா புரட்சி வளர்ச்சி வீழ்ச்சி
Pages : 116

Credit : 30

Description :


      சேகுவாரா புரட்சி வளர்ச்சி வீழ்ச்சி இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * சேகுவாரா வளர்ச்சியும், புரட்சியும், வீழ்ச்சியும் * பிடல் கேஸ்ட்ரோவும், சேகுவாரவும் * காங்கோவில் போர்த் திட்டம் தீட்டும் சேகுவாரா * சேகுவாராவும் மார்க்சீய அறவியலும் * கியூப புரட்சியின் பன்றிகள் வளைகுடா போர்