24
24 ரூபாய் தீவு
24 ரூபாய் தீவு
Pages : 100

Credit : 30

Description :


      24 ரூபாய் தீவு கமல் என்னை சந்திகும்போதேலாம் ' 24 ரூபாய் தீவை யாராவது அப்படியே படம் பண்ணா நல்லா இருக்கும்'' என்பார் அதில்தான் சிரமம்.