பாரதி
பாரதி இருந்த வீடு
பாரதி இருந்த வீடு
Pages : 113

Credit : 30

Description :


      பாரதி இருந்த வீடு பாரதி இருந்த வீடு என்னும் இந்த மேடை நாடகம் திரு பூர்ணம் விஸ்வநாதன் அவர்களின் பூர்ணம் நியூ தியேட்டர் குழுவினால் பலமுறை மேடையேற்றப்பட்டு பாராட்டுகள் பெற்றது.