பத்மவியூகம்/
பத்மவியூகம்
பத்மவியூகம்
Pages : 143

Credit : 30

Description :


      பத்மவியூகம் சரித்திரம் ஞாபங்களில் மின்னல் வெட்டிப்போகும் காலப்பெட்டகம். வாழ்வின் உன்னதங்களை, ஒரு கலாச்சாரத்தின்மீது நிகழ்ந்த பண்பாட்டு படையெடுப்புகளையெல்லாம் கூட்டி, கழித்து, பெருக்கி, வகுத்துச் சொல்லும் கால ஆசிரியன்தான் வரலாற்று எழுத்தாளனும் ஆவான்.