நாலாயிர
நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்-1
நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்-1
Pages : 296

Credit : 35

Description :


       நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம் நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம் இதில் முதல் ஆயிரத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * திருப்பல்லாண்டு * திருப்பாவை நாச்சியார் திருமொழி * பெருமாள் திருமொழி * திருமாலை திருப்பள்ளி எழுச்சி * கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு