நந்திபுரத்து
நந்திபுரத்து நாயகி-2-2
நந்திபுரத்து நாயகி-2-2
Pages : 255

Credit : 35

Description :


      நந்திபுரத்து நாயகி மொத்தம் மூன்று பாகங்கள் இரண்டாம்பாகத்தில் இரண்டாம்பகுதியில் அடங்கிய அத்தியாயங்கள் 20. இளைய பிராட்டியின் உள்ளம் 21. மலை மறைந்தது 22. கதையும் கண்ணீரும் 23. பிரிந்தவர் கண்டனர் 24. வந்து விட்டாயா வந்தியத்தேவா! 25. அந்தஸ்து 26. இன்பவல்லியின் இதயம் 27. நெஞ்சு விம்மியது 28. வந்தியத்தேவனும் ரவிதாசனும் 29. வானதியின் நெஞ்சம் 30. நாள் நெருங்கியது 31. வந்தியத்தேவன் ஆவி 32. சபை கூடியது 33. நந்திபுரத்தில் திருவிழா 34. மறந்துவிடு இன்பவல்லி! 35. நீதி விசாரணை 36. காளாமுகர் யார்? 37. மன்னரின் தீர்ப்பு