நெஞ்சோடு...
நெஞ்சோடு... பாகம் 1-2
நெஞ்சோடு... பாகம் 1-2
Pages : 176

Credit : 30

Description :


       நெஞ்சோடு... பாகம் 1-2 இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * நபிகளார் சொன்ன கண்ணாடிப் பாடம்.. * அன்றாட வாழ்க்கையில் ஆண்டவனுக்கு என்ன வேலை? * மனிதன் தெய்வம் ஆக முடியுமா? * பாவம் பெருக மதம் காரணமா? * கன்வர்ட் எனும் சொல்லே குர்ஆனில் இல்லை..