உலகத்தின்
உலகத்தின் உன்னத நகரங்கள்
உலகத்தின் உன்னத நகரங்கள்
Pages : 129

Credit : 30

Description :


      உலகத்தின் உன்னத நகரங்கள் இந்தபுத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * இரட்டையர்களின் சாதனை நகரம் ரோம் * மக்களாட்சியை மண்ணுலகுக்கு அறிமுகப்படுத்திய ஏதென்ஸ் * முன்னூறு மொழிகள் பேசும் லண்டன் * பழமையும் புதுமையும் கலந்த பீஜிங் * இரும்புத் திரையை விலக்கிய மாஸ்கோ * காதலர்களின் கனவு தேசம் பாரீஸ்