எங்கே
எங்கே அமைதி..?
எங்கே அமைதி..?
Pages : 146

Credit : 30

Description :


      எங்கே அமைதி..? இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * அமைதி இன்றைய நிலை * உணர்வுகளைக் காயப்படுத்தினால்... * இறைவனுடன் அமைதி பெற * அநீதியான ஆட்சி * இனங்கள் மோதல் இரத்தக்களறி தீர்வு என்ன?