சேது
சேது நாட்டு வேங்கை
சேது நாட்டு வேங்கை
Pages : 452

Credit : 35

Description :


      சேது நாட்டு வேங்கை கொஞ்சம் நிலவு கொஞ்சம் நெருப்புப் போல கொஞ்சம் கற்பனை, கொஞ்சம் ஊக்கம் இவற்றிற்கு நடுவில் வலுவான ஆதாரங்களோடு இந்த வேங்கைக் கிழவனைத் தாங்கி வருகிறேன்.