புதிய
புதிய கிறுக்கல்
புதிய கிறுக்கல்
Pages : 147

Credit : 30

Description :


      புதிய கிறுக்கல் (கவிதைத் தொகுப்பு) புதிது புதிதாக வானங்களைச் செய்ய விரும்பினேன். ஆனால் வானங்களை (ஆகாயங்களை) எவரும் வாங்கமாட்டார்கள் என்பதால் இந்த நூல் வடிவில் ஞானங்களைச் செய்திருக்கிறேன். ஜெயரவி