இருவர்
இருவர் நோக்கில் இராமன்
இருவர் நோக்கில் இராமன்
Pages : 83

Credit : 30

Description :


      இருவர் நோக்கில் இராமன் இதில் வைணவ உரையாசிரிர் பெரியவாச்சான் பிள்ளை அவர்களும், பருத்தியூர் கிருஷ்ணசாஸ்திரிகள் அவர்களும் இராமாயணத்திலுள்ள இரண்டூ சொற்களுக்குக் கூறிய விளகங்களைப் பற்றி எளிமைப்படுத்தி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளர்.