தணிகைப்புராணத்தில்
தணிகைப்புராணத்தில் திருக்குறள்
தணிகைப்புராணத்தில் திருக்குறள்
Pages : 83

Credit : 30

Description :


      தணிகைப்புராணம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பட்ட தணிகைப்புராணத்தில் திருக்குறள் கருத்துக்கள் இடம்பெற்ற சிறப்பை விளக்குவதே இந்த நூலின் நோக்கமாகும்.